Prevederi generale

 • Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL conștientizează şi împărtășește dreptul individului de a controla propriile date cu caracter personal şi importanta protecției lor.
 • Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod neechivoc pentru această prelucrare. Acest fapt este stipulat și în Legea nr.122.
 • În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.
 • Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL colectează datele în vederea prestării serviciilor de formare, prelucrare și păstrare a istoriilor de credit, precum și de prezentare a rapoartelor de credit și serviciilor aferente.
 • În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiecții istoriilor de credit dispun de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunt în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75, et.7 precum și la adresa electronică info@viascope.md.
 • Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului National pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa www.datepersonale.md/md/legi/.
 • Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL, înregistrat conform legislației cu licența nr. 000915 din data de 22.04.2019, care prestează servicii de formare, prelucrare și păstrare a istoriilor de credit, precum și de prezentare a rapoartelor de credit și servicii aferente.
 • Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL asigură un nivel înalt de securitate şi confidențialitate în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea şi caracterul informațiilor, asigurând respectarea principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

Măsuri de protecție a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Biroului Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL se realizează prin mijloace mixte (automatizate și manuale), sunt asigurate principiile de securitate a informației și respectate drepturile subiecților datelor cu caracter personal. Biroul Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL a luat următoarele măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal ale subiecților.

Prelucrări automatizate a datelor cu caracter personal

 1. Accesul utilizatorilor la resursele informaționale ale Biroului ce conțin date cu caracter personal se va efectua prin atribuirea unui identificator unic, compus din contul personal de acces (nume de utilizator) ce va permite identificare echivocă a acțiunilor utilizatorului.
 2. Conturile de acces sunt protejate prin metode de autentificare (parole). Acestea sunt alocate individual pentru fiecare utilizator și respectă prevederile cadrului de reglementare intern al Biroului al Istoriilor de Credit, dar și cerințele din domeniu aplicate la nivel internaţional și național.
 3. În cazul neautentificării în sistem pe o perioadă mai mare de 90 de zile conturile de utilizatori sunt blocate automat.
 4. Conturile de utilizator vor fi retrase și/sau blocate la concediere sau schimbarea postului de lucru a utilizatorului.
 5. Toate conturile de acces la resursele informaționale ale Biroului sunt revizuite periodic, astfel se verifică actualitatea dreptului de utilizare (prin efectuarea auditului în conformitate cu prevederile regulamentelor interne dar și a legislației de profil).
 6. Accesul la resursele informaționale ale Biroului se realizează încât să minimizeze accesul neautorizat la sistem.
 7. Cerințele minime față de procedura de autentificare constituie:
  1. Nu se afișează pe ecran informația privind utilizatorii anteriori introduși sau față de parolă.
  2. Utilizatorul este preîntâmpinat că sistemul poate fi utilizat numai de utilizatori autentificați.
  3. Se afișează mesaje generice la autentificarea nereușită în sistem, care nu conțin sugestii asupra cauzei refuzului de acces.
  4. Sunt implementate mecanisme de blocare a încercărilor automate de identificare a parolei.
  5. Înregistrarea tuturor evenimentelor de autentificare reușită/nereușită.
 8. Schimbul electronic de informații între participanți la sistemul informațional al Biroului se efectuează numai cu utilizarea complexului software specializat și se semnează cu semnătura electronică avansată calificat, în conformate cu legislaţia în domeniul semnătura electronică şi documentul electronic

Prelucrări manuale a datelor cu caracter personal

 1. Prelucrările manuale a datelor cu caracter personal sunt efectuate numai de către persoanele desemnate corespunzător din cadrului Biroului.
 2. Accesul în Birou și/sau în spațiile unde sânt amplasate echipamentele care asigură prelucrarea informaţiei care conțin date cu caracter personal este restricționat, fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară, conform listei sau însemnelor corespunzătoare.
 3. La nivel de Birou, este elaborat și implementat un document intern referitor la protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Birou al Istoriilor de Credit ”VIA SCOPE” SRL a sistemului de evidență istoriilor de credit. Acesta este comunicat tuturor persoanelor implicate în procesarea informației respective.